danas je 29.11.2022

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“

2.11.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« (»Narodne novine«, br. 18/20. i 93/21.) u članku 3. stavku 1. iza točke g) dodaje se točka h) koja glasi:

»h) »prerada«, »neprerađeni proizvodi«, »prerađeni proizvodi« kako je definirano u točkama m), n) i o) stavka 1. članka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.)«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Dokazana kvaliteta je nacionalni sustav kvalitete namijenjen označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje i prerade gljiva, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, proizvodnje i prerade maslina, proizvodnje i prerade žitarica, proizvodnje šećera, proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala te u sektoru ribarstva i akvakulture, koji se proizvode sukladno Specifikacijama iz članka 99. stavka 1. Zakona.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. mijenjaju se i glase:

»Izmjena Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 8.

(1) Specifikacija za koju je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« može se izmijeniti podnošenjem Zahtjeva za izmjenu Specifikacije

Najčitaniji članci
više članaka