danas je 29.11.2022

Input:

Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

28.10.2022, Izvor: Narodne novine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

– detaljna pravila postupanja u slučaju kada rezultati praćenja pokažu da nisu zadovoljene zdravstvene norme za žive školjkaše, žive bodljikaše, žive plaštenjake i žive morske puževe namijenjene prehrani ljudi

– detaljna pravila za mikrobiološku klasifikaciju proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša.

(2) Mikrobiološka klasifikacija iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka ne odnosi se na češljače, bodljikaše i morske puževe koji nisu filtratori.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Glave V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 оd 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola, (Tekst značajan za EGP), (SL L 131, 17. 5. 2019.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se izrazi iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139 30. 4. 2004.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1374 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog podrijetla (SL L 297, 20. 8. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004).

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Dozvola za akvakulturu – kako je određeno člankom 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 , 111/18 i 144/20)

2. Preliminarno proizvodno područje je područje mora, ušća ili lagune na kojem se nalaze prirodna staništa živih školjkaša ili područje za uzgoj živih školjkaša u kojem se provodi postupak službenog uzorkovanja živih školjkaša u svrhu početne mikrobiološke klasifikacije

3. Probno vrijeme je vrijeme koje prethodi sezonskoj klasifikaciji

4. Redoviti uzorak je službeni uzorak uzet tijekom provođenja Plana praćenja kakvoće mora i živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

5. Sanitarni pregled je pregled koji se provodi na postojećim proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša te onima za koje se predviđa takva namjena, a uključuje zahtjeve iz članka 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627

6. Zona je dio proizvodnog područja.

Članak 6.

Ministarstvo poljoprivrede određuje položaj i granice proizvodnih područja, njihovih zona i područja za ponovno polaganje živih školjkaša.

II. PREISPITIVANJA PODATAKA I MIKROBIOLOŠKA KLASIFIKACIJA PROIZVODNIH PODRUČJA I PODRUČJA ZA POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

Razdoblje preispitivanja

Članak 7.

Razdoblje preispitivanja vrijednosti rezultata E. coli zabilježenih na proizvodnim područjima iznosi posljednjih 12 mjeseci.

Početna mikrobiološka klasifikacija

Članak 8.

(1) Preliminarna proizvodna područja živih školjkaša klasificiraju se u mikrobiološke razrede temeljem rezultata najmanje 12 pretraženih službenih uzoraka mesa i međuljušturne tekućine živih školjkaša, uzorkovanih u pravilnim vremenskim razmacima u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka moguće je na zahtjev subjekata u poslovanju s hranom, preliminarna proizvodna područja živih školjkaša, klasificirati u mikrobiološke razrede sukladno najvišem rezultatu pretraživanja uzoraka mesa i međuljušturne tekućine živih školjkaša na E. coli, dobivenom tijekom šest mjeseci provedenog uzorkovanja koje je obavljano u pravilnim razmacima od dva tjedna i ukoliko se tijekom sanitarnog pregleda nisu utvrdili značajni izvori onečišćenja.

Mikrobiološka klasifikacija i reklasifikacija proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša

Članak 9.

(1) U skladu sa člankom 24. stavkom 1. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane mikrobiološki klasificira proizvodna područja, njihove zone i područja za ponovno polaganje, uzimajući u obzir rezultate posljednjih 12 redovitih uzorkovanja iz razdoblja preispitivanja.

(2) Proizvodna područja, njihove zone i područja za ponovno polaganje živih školjkaša koje imaju više točaka uzorkovanja klasificiraju se na temelju nepovoljnijeg rezultata.

(3) Proizvodno područje, njegove zone i područja za ponovno polaganje mogu se klasificirati u razred A izostavljajući rezultate jednokratnog onečišćenja > 700 ≤ 46000 E. coli koje je potvrđeno sukladnim nalazima za trenutnu klasifikaciju područja, dodatnim dvokratnim uzorkovanjem 10. i 14. dana od dana uzimanja redovitog uzorka čiji je nalaz bio nesukladan.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zatvorenom klasificiranom proizvodnom području ili njegovim zonama te područjima za ponovno polaganje na kojima se tijekom vremena preispitivanja nisu redovito uzimali mjesečni uzorci iz razloga njihove poslovne neaktivnosti, za njihovo ponovno otvaranje u obzir se uzimaju minimalno 12 posljednjih rezultata redovitih uzoraka dobivena tijekom 36 mjeseci od čega najmanje 3 uzorka moraju biti uzeta u posljednja 3 mjeseca prije klasifikacije.

(5) Sezonska klasifikacija proizvodnog područja ili njegovih zona te područja za ponovno polaganje dodjeljuje se nakon najmanje 36 mjesečnih rezultata koji pokazuju jasan sezonski trend.

(6) Klasifikacija iz stavka 5. ovoga članka traje najmanje 3 mjeseca u kojima se proizvodna područja ili njegove zone mogu klasificirati kao razred A ili B za jedan dio godine i B ili C za drugi dio godine.

(7) Klasifikaciji iz stavka 5. ovoga članka prethodi probno vrijeme u trajanju od mjesec dana u slučaju klasificiranja razreda B u A odnosno C u B.

(8) U probnom vremenu rezultati pretraga moraju biti u skladu s vrijednostima višeg razreda u koji se područje sezonski klasificirana.

(9) Reklasifikaciju nakon nalaza nesukladnih za razred u koji je određeno proizvodno područje, njegove zone ili područje za ponovno polaganje klasificirano, obavlja Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane.

III. POSTUPANJA U SLUČAJU NESUKLADNIH NALAZA NA KLASIFICIRANIM PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE

Postupanja veterinarskog inspektora Državnog inspektorata u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na A klasificiranim proizvodnim područjima, zonama i područjima za ponovno polaganje

Članak 10.

(1) Kada se na proizvodnom području, zoni i području za ponovno polaganje klasifikacijskog razreda A utvrdi rezultat E. coli iznad propisanog za predmetni razred, veterinarski inspektor:

– odmah po saznanju obavještava o nalazu elektroničkom poštom ili telefonom registrirane proizvođače i sakupljače u predmetnom proizvodnom području, zoni i području za ponovno polaganje, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima, delegirana tijela, nadležni Zavod za javno zdravstvo i područne obrtničke komore, o čemu sastavlja službenu zabilješku.

– donosi najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti rješenje u pisanom obliku kojim naređuje:

a) u slučaju da se vrijednost nesukladnog nalaza kreće u rasponu između >230 do ≤ 700 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne

Najčitaniji članci
više članaka