danas je 28.1.2023

Input:

Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva

12.1.2023, Izvor: Narodne novine

Sadržaj Pravilnika
Članak 1.


Ovim se Pravilnikom uređuje struktura i iznosi naknada za:
1. laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na prisutnost štetnih organizama te određivanje štetnih organizama
2. osposobljavanje specijaliziranih subjekata za izdavanje biljnih putovnica
3. poslove provjere i nadzora udovoljavanja uvjetima za obavljanje djelatnosti označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje
4. osposobljavanje za obavljanje postupka tretiranja drvenog materijala za pakiranje.


Pojmovnik

Članak 2.


(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi u Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).
(2) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
(3) Obveznik je specijalizirani subjekt upisan u Službeni registar specijaliziranih subjekata u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona i specijalizirani subjekt koji je uključen u jednu od aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona, a plaća naknadu za poslove iz
članka 1. ovoga Pravilnika.


Namjena prihoda od naknada i način plaćanja

Članak 3.


(1) Naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika prihod su nadležnih tijela ili ovlaštenih pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove laboratorijske analize, testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih

Najčitaniji članci
više članaka