danas je 29.11.2022

Input:

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

4.11.2022, Izvor: Narodne novine

POGLAVLJE I.

UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

a) postupak registracije objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima,

b) postupak odobravanja objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

c) način vođenja upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

d) način vođenja upisnika odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

e) udaljena i teško dostupna područja

f) dozvoljena odstupanja na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Uredbe (EU) br. 142/2011

g) posebna pravila vezano za postupanje s nusproizvodima.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002, (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009).

b) Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/384 оd 4. ožujka 2022. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu prilagodbe popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (SL L 78, 8. 3. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 142/2011).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EZ) br. 1069/2009 i Uredbi (EU) br. 142/2011.

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) »aplikacija Nusproizvodi« – računalni program Ministarstva poljoprivrede namijenjen praćenju prikupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zaprimanja nusproizvoda i dobivenih proizvoda s ciljem utvrđivanja sljedivosti i praćenja sustava naplate i zbrinjavanja,

b) »bivša hrana životinjskog podrijetla« – materijal kategorije 3 iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

c) »bivša hrana za životinje životinjskog podrijetla« – materijal kategorije 3 iz članka 10. točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

d) »groblje kućnih ljubimaca« – mjesto za zakapanje uginulih ili usmrćenih kućnih ljubimaca osim kopitara,

e) »koncesionar« – gospodarski subjekt s kojim je davatelj koncesije sklopio ugovor o koncesiji,

f) »poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu PG)« – sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske,

g) »lokalne maloprodajne trgovine« – prodavaonice na lokalnom tržištu koje izravno prodaju krajnjem potrošaču nusproizvode i/ili dobivene proizvode kategorije 3,

h) »lokalno tržište« – područje unutar 60 km od mjesta nastanka/ proizvodnje nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda kategorije 3,

i) »male količine nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda« – iznose 20 kg tjedno nusproizvoda kategorije 3 po objektu/mjestu nastanka/proizvodnje, odnosno najviše 1 tonu u kalendarskoj godini,

j) »poljoprivredno zemljište« – poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi i trstici,

k) »prijevoznici nusproizvoda« – subjekti u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima koji obavljaju djelatnost komercijalnog prijevoza nusprizvoda,

l) »tehničke specifikacije« – tehničke specifikacije za formiranje popisa odobrenih ili registriranih objekata, postrojenja ili subjekata koji rukuju s nusproizvodima životinjskog podrijetla unutar Europske unije i u trećim zemljama, kako su objavljene na mrežnim stranicama Europske komisije,

m) »trgovci nusproizvodima« – subjekti koji nusproizvode i/ili dobivene proizvode nikada ne drže u objektima pod svojom odgovornošću, a stavljaju ih na tržište,

n) »uljno-kemijski objekt« – uljno-kemijski objekt za materijal kategorije 2 je objekt u kojem se prerađuju prerađene masti dobivene od kategorije 2 i uljno-kemijski objekt za materijal kategorije 3 je objekt u kojem se prerađuju prerađene masti dobivene od materijala kategorije 3,

o) »nusproizvodi po izboru« – određeni materijal nusproizvoda kategorije 3: proizvodi životinjskog podrijetla koji su u skladu s pravilima u pogledu njihove uporabe za prehranu ljudi ili koji su sirovine za proizvodnju proizvoda za prehranu ljudi, ali više nisu namijenjeni za prehranu ljudi,

p) »posjednik životinje« – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja,

q) »ARKOD« – nacionalni sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalno grafičkom obliku.

Upisnici i obrasci

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, upravna organizacija nadležna za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava), vodi u elektroničkom obliku:

a) Upisnik registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: Upisnik registriranih objekata i subjekata),

b) Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata).

(2) Popis objekata i subjekata upisanih u upisnike iz stavka 1. ovoga članka javno je dostupan na mrežnim stranicama Uprave i objavljuje se u skladu s Poglavljem II. stavkom 3. Priloga XVI. Uredbe (EU) br. 142/2011.

(3) U slučajevima iz članka 7. stavka 1., članka 10. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 14. stavka 4., članka 31. stavka 3., članka 37. stavka 2., članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, subjekti mogu koristiti obrasce zahtjeva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Uprave.

POGLAVLJE II.
REGISTRACIJA OBJEKATA I SUBJEKATA

ODJELJAK 1.
OBJEKTI I SUBJEKTI KOJI PODLIJEŽU REGISTRACIJI

Članak 5.

Registraciji objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, sukladno članku 23. Uredbe (EZ) br.1069/2009 te u skladu s odredbama ovoga Poglavlja, podliježu:

SEKCIJA V

1. Uljno-kemijski objekti

SEKCIJA IX

2. Objekti koji posluju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima izvan lanca hranidbe životinja iz uzgoja, kako slijedi:

a) krv, proizvodi od krvi

b) krv i proizvodi od krvi kopitara

c) koža i proizvodi od kože za štavljenje i drugu tehničku uporabu

d) lovački trofeji i trofeji u svrhu taksidermije te za druge pripravke

e) vuna, dlaka, svinjske čekinje, perje i paperje

f) nusproizvodi pčelarstva

g) kosti, proizvodi od kosti, rogovi, proizvodi od rogova, papci, proizvodi od papaka koji nisu za uporabu kao organsko gnojivo ili poboljšivači tla

h) mlijeko i proizvodi od mlijeka i dr. (mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, mlječni proizvodi, kolostrum i proizvodi na bazi kolostruma)

i) međuproizvodi

j) za uporabu u farmaceutske ili kozmetičke svrhe

k) Subjekti odobreni za uporabu metoda ograničenja u skladu s Poglavljem V. Priloga IX. Uredba (EU) br. 142/2011

l) drugo

SEKCIJA X

3. Korisnici nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda za posebne namjene radi uporabe u svrhu:

a) dijagnostike, obrazovanja i istraživanja

b) posebne hranidbe:

– životinja u zoološkim vrtovima (udaljnjem tekstu: ZOO) i cirkusu

– nekrofagnih ptica

– drugih divljih životinja

– krznaša

– gmazova i ptica grabljivica, osim životinja iz zoo i cirkusa

– pasa iz registriranih uzgajališta, lovačkih i službenih pasa;

– pasa i mačaka u skloništima za napuštene životinje

– ličinki i crva koji se koriste kao mamci za ribe

c) proizvodnje biodinamičkih pripravaka

SEKCIJA XI

4. Sabirni centri

SEKCIJA XIII

5. Prijevoznici nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

6. Sakupljači nusproizvoda

7. Trgovci nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

8. Subjekti koji upravljaju grobljem za kućne ljubimce

9. Drugi subjekti i objekti koji posluju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, a nisu navedeni u točkama 1. do 8. ovoga članka ili u članku 30. ovoga Pravilnika.

Iznimka od obveze obavješćivanja i registracije

Članak 6.

(1) Od obveze obavješćivanja iz članka 23. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 izuzeti su sljedeći subjekti:

a) subjekti iz članka 20. stavka 4. točaka (a), (b), (c), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 142/2011.

b) subjekti koji upotrebljavaju male količine materijala kategorija 3 i/ ili dobivenih proizvoda, u svrhu njihove izravne isporuke krajnjem korisniku na lokalno tržište ili lokalnom maloprodajnom objektu, ova se točka ne primjenjuje ako se ti materijali upotrebljavaju kao hrana za životinje iz uzgoja, osim krznaša.

(2) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika registraciji ne podliježu:

a) subjekti koji uklanjaju nusproizvode i/ili dobivene proizvode u skladu s odstupanjima iz članka 19. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 te u skladu s člancima 43. stavak 3., 44., 45., 46., 48. i 49. ovoga Pravilnika,

b) subjekti koji sakupljaju i/ili prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode, isključivo za potrebe vlastite registrirane ili odobrene djelatnosti poslovanja s nusproizvodima,

c) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode kategorije 3 za vlastite potrebe, osim u slučaju njihove dostave u objekt za preradu kategorije 3,

d) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji prevoze nusproizvode po izboru kategorije 3 u objekt za preradu kategorije 3,

e) subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji su registrirani za djelatnosti prijevoza te prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode koji su namijenjeni za hranidbu životinja,

f) subjekti koji sa PG na kojima se životinje drže ili uzgajaju, za vlastite potrebe prevoze stajski gnoj i/ili sadržaj probavnog trakta u svrhu nanošenja na poljoprivredno zemljište.

Postupak registracije objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima

Članak 7.

(1) Subjekt u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, prije početka obavljanja djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, podnosi Upravi zahtjev za registraciju objekata i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju).

(2) a) Zahtjev za registraciju sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresu/sjedište subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci

2. adresa objekta, ukoliko je djelatnost vezana uz objekt

3. djelatnost/i iz članka 5. ovoga Pravilnika koje namjerava obavljati

4. vrstu i kategoriju nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda u skladu s odredbama članaka 8., 9. i 10. Uredbe (EZ) br.1069/2009.

b) za djelatnosti iz članka 5. točaka 3., 4., 8. i 9. ovoga Pravilnika, zahtjev za registraciju, osim podataka iz točke a) ovoga stavka mora sadržavati sljedeće, kako je primjenjivo:

1. podatke o odobrenom ili registriranom subjektu/objektu/lokaciji te upisu u odgovarajući upisnik u skladu s posebnim propisima

2. predviđenu namjenu korištenja i/ili uklanjanja nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

3. predviđenu godišnju količinu korištenja i/ili uklanjanja nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

4. podatke o mjestu ili lokaciji gdje će se djelatnost obavljati, uključujući broj ARKOD parcele ili broj katastarske čestice i katastarsku općinu ili GPS zemljopisne koordinate, kako je primjenjivo, kada djelatnost nije vezana uz objekt

5. dokaz o usklađenosti s prostornim planom jedinica lokalne samouprave, kada je primjenjivo

6. podatke o mjestu ili objektu podrijetla nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

7. opis postupanja s nusproizvodima.

(3) Zahtjev za registraciju podnosi pravna ili fizička osoba koja je upisana u sudski registar, obrtni registar, registar udruga, pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika ili fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Na zahtjev Uprave subjekt je dužan, bez odgode, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka u obliku preslika ili ispisa elektroničke isprave.

(5) Osim zahtjeva za registraciju, za djelatnosti iz članka 5. točaka 5. i 6. ovoga Pravilnika odnosno za prijevoz i/ili sakupljanje lešina životinja te neprerađenog materijala kategorije 1 i 2, osim u slučaju prikupljanja nusproizvoda s javnih površina, potrebno je priložiti presliku podugovora zaključenog s koncesionarom.

(6) U slučaju sakupljanja i prijevoza nusproizvoda sa područja koja podliježu koncesijama upisanim u Registar koncesija, potrebno je priložiti presliku Ugovora o koncesiji za to područje.

Autorizacija

Članak 8.

(1) Po dostavi zahtjeva za registraciju, Uprava dostavlja nadležnom veterinarskom inspektoru Državnog inspektorata zahtjev za obavljanje pregleda na licu mjesta, radi utvrđivanja udovoljavanja propisanim uvjetima, u sljedećim slučajevima:

a) registracije objekta koji postupa s kožama i proizvodima od koža za štavljenje i drugu tehničku uporabu iz članka 5. točke 2. podtočke c) ovoga Pravilnika, u slučaju isporuke dijelova koža (obresci) za proizvodnju želatine za hranidbu životinja te organskih gnojiva ili poboljšivača tla

b) registracije sabirnog centra koji postupa s nusproizvodima kategorije 1 i/ili 2

c) registracije subjekta koji upravlja grobljem kućnih ljubimaca.

(2) Nadležni veterinarski inspektor utvrđuje propisane uvjete za objekte ili subjekte iz stavka 1. ovoga članka te zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju dostavlja Upravi.

(3) Uprava na temelju dostavljenog zapisnika kojim je utvrđeno udovoljavanje propisanim uvjetima, postupa po zahtjevu subjekta.

Evidencijski broj, rješenje, izvod i dozvola

Članak 9.

(1) Na temelju urednog zahtjeva za registraciju iz članka 7. te zapisnika kojim je utvrđeno udovoljavanje propisanim uvjetima iz članka 8. ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo, Uprava dodjeljuje evidencijski broj i upisuje objekte i/ili subjekte u Upisnik registriranih objekata i subjekata, u odgovarajuću sekciju sukladno tehničkim specifikacijama.

(2) U evidencijskom broju iz stavka 1. ovoga članka sadržan je broj koji označava broj sekcije u koju je subjekt ili objekt upisan u skladu s tehničkim specifikacijama.

(3) Uprava o upisu iz stavka 1. ovoga članka izdaje rješenje i izvod.

(4) Dozvolu za korištenje nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda za posebne namjene, Uprava izdaje rješenjem iz stavka 3. ovoga članka, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju.

Promjena podataka o registriranom subjektu i objektu

Članak 10.

(1) Subjekt registriran za djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika obavezan je Upravi podnijeti zahtjev za promjenu podataka u Upisniku registriranih objekata i subjekata u roku 30 dana od dana nastale promjene.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke navedene u članku 7. stavku 2. točki a) ovoga Pravilnika mora sadržavati i evidencijski broj te opis promjene.

(3) Subjekt je dužan uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, kada se promjena odnosi na: ime/naziv i adresa/sjedište subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), djelatnost/i koje se obavljaju u objektu, dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje nastala promjena.

(4) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka te preslika dokumenta iz stavka 3. ovoga članka ako je primjenjivo, Uprava unosi promjenu u Upisnik registriranih objekata i subjekata te izdaje rješenje o upisu promjene kao i izvod iz Upisnika registriranih objekata i subjekata s upisanom promjenom.

(5) Kada se radi o promjeni lokacije objekta potrebno je podnijeti zahtjev za registraciju objekta u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika te zahtjev za brisanje objekta na prethodnoj adresi u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

(6) Kada se radi o promjeni subjekta, podnositelj zahtjeva za promjenu, dužan je dostaviti dokaz o preuzimanju poslovanja (ugovor o najmu/kupoprodaji i/ili izjavu/suglasnost prethodnog subjekta o ustupanju i/ili drugi relevantni dokument o preuzimanju poslovanja).

Brisanje iz Upisnika registriranih objekata i subjekata i privremeni prestanak obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 11.

(1)

Najčitaniji članci
više članaka