danas je 28.1.2023

Input:

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

18.1.2023, Izvor: EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 24. stavak 9.,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom predviđenim u članku 24. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848 države članice dostavile su dokumentaciju o određenim tvarima drugim državama članicama i Komisiji radi njihova odobravanja i uvrštavanja u priloge I., II., III. i V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165 (2). Tu su dokumentaciju pregledale Stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) i Komisija.

(2)

U svojim preporukama o aktivnim tvarima sadržanima u sredstvima za zaštitu bilja (3), EGTOP je preporučio da se uporaba tvari Talk E553b doda osnovnim tvarima dopuštenima u ekološkoj proizvodnji. EGTOP je preporučio i da se među niskorizičnim aktivnim tvarima koje se upotrebljavaju u ekološkoj poljoprivredi navedu sljedeće tvari: i. ABE-IT 56, pod uvjetom da nije dobiven iz sojeva GMO-a ni uporabom uzgojnih supstrata koji potječu od GMO-a; ii. „željezov pirofosfat” te iii. „vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus”. Stoga bi uporabu tih tvari trebalo odobriti.

(3)

EGTOP je nadalje preporučio da se omogući uporaba deltametrina u klopkama s posebnim atraktantima protiv Rhagoletis completa. Stoga bi tu uporabu deltametrina trebalo odobriti u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima.

(4)

Na temelju preporuka EGTOP-a o gnojivima, poboljšivačima tla i hranjivim tvarima (3), trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. oporabljeni struvit i taložne fosfatne soli, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i da životinjski gnoj kao sirovina ne potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja; ii. kalijev klorid (MOP) prirodnog podrijetla; te iii. natrijev nitrat koji se upotrebljava za proizvodnju algi na zemljištu u zatvorenim sustavima.

(5)

Na temelju preporuka EGTOP-a o hrani (5) trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. monodikalcijev fosfat koji se upotrebljava kao krmivo mineralnog podrijetla; ii. osim onih dobivenih od Saccharomyces cerevisiae ili Saccharomyces carlsbergensis, svi odobreni kvasci i proizvodi od kvasca koji se upotrebljavaju kao krmiva; iii. ksantan guma koja se upotrebljava kao tehnološki dodatak hrani za životinje iz funkcionalne skupine „Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje”; iv. ilit-montmorilonit-kaolinit i sepiolitna glina koji se upotrebljavaju kao tehnološki dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine „Veziva i tvari za sprečavanje zgrudnjavanja”; i v. bentonit koji se upotrebljava kao tehnološki dodatak hrani za životinje iz nove funkcionalne skupine „Tvari za smanjenje kontaminacije hrane za životinje mikotoksinima”.

(6)

Na temelju dodatne preporuke EGTOP-a o hrani za životinje (6) betain, anhidrid trenutačno je odobren samo za monogastrične životinje u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165. Međutim, preporuka EGTOP-a temeljila se na dokumentaciji za betain, anhidrid koji se upotrebljava kao prehrambeni dodatak za perad, svinje i ribu. Stoga bi odobrenje betaina, anhidrida trebalo izdati i za hranidbu ribe.

(7)

Na temelju preporuka EGTOP-a o hrani za kućne ljubimce (5) trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. pentanatrijev trifosfat (STPP) i dinatrijev dihidrogen difosfat (SAPP) koji se upotrebljavaju kao krmivo mineralnog podrijetla; ii. karagenan; iii. karuba guma, pod uvjetom da se dobiva postupkom prženja; iv. akacija (gumi arabika), koja se upotrebljava kao tvar za želiranje i/ili emulgator; v. taurin koji se upotrebljava kao prehrambeni dodatak za mačke i pse; i vi. amonijev klorid koji se upotrebljava kao zootehnički dodatak za mačke.

Najčitaniji članci
više članaka